ویژگى هاى فرهنگ دفاع مقدس

ویژگى هاى فرهنگ دفاع مقدس

دفاع مقدس به عنوان سند مقاومت و مظلومیت ایرانیان در خاطره تاریخ ثبت و ضبط است.
سند مقاومت از این رو که دشمن تا بن دندان مسلح به اتکاى همه قدرت هاى مستکبر و زورگو براى محو ارزش هاى ملتى برآمده بود که تازه بیش از یک سال از پیروزى انقلاب بزرگ آنها گذشته بود. هنوز شرایط انقلابى و عوارض آن بر فضاى ایران مستولى بوده و کشور در شرایط آمادگى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى نبود با تهاجم همه جانبه به کشور و درگیر مستقیم جنگ شدن ۵ استان کشور و به صورت غیر مستقیم همه استان ها گویاى واقعیتى بود که جنگى ناخواسته و نابرابر بر ملت ایران تحمیل شده است. مقاومت همه جانبه و رشادت هاى آحاد مردم در قالب نیروهاى مردمى بسیجى و حماسه آفرینى سپاه و جهاد و ارتش رکورد جدیدى از مقاومت را بر جاى گذاشت.

سند مظلومیت نیز از این رو مى باشد که این جنگ نابرابر بود و ایران نه از توان دفاعى برخوردار بود و نه بروکراسى کشور اجازه تجهیز قوا را براى یک جنگ به ما مى داد. از طرف دیگر نیز به دلیل رعایت اخلاق و موازین انسانى اساسا ما در برنامه هاى دفاعى خود نمى توانستیم از شیوه هاى دشمن مانند بمباران مدارس، مناطق مسکونى، بیمارستان ها و رعب و وحشت مردم بهره بگیریم به نوعى دفاع مقدس سند مظلومیت ملتى بود که با دست خالى و با توکل بر خدا بر همه کفروالحاد که در قالب ارتش بعثى نمود پیدا کرده بودند پیروز شد.
۸ سال دفاع مقدس و عملیات  رزمندگان اسلام با همه فراز و فرودش به خلق فرهنگى غنى منجر شد، همان تفکرى که به عنوان فرهنگ پایدارى از آن نام مى برند.
فرهنگ دفاع مقدس به واسطه ریشه و خاستگاه هاى تاریخى خود نوعى فرهنگ دینى و ملى است و مى تواند نسخه  شفابخشى براى حفظ تمامیت ارضى کشور در مقاطع متفاوتى باشد.
این فرهنگ داراى مشخصه ها و ویژگى هایى است که از دیگر فرهنگ ها و حتى فرهنگ مقاومت و پایدارى دیگر کشور متمایز و ویژه شده است. مهم ترین شاخصه هاى این فرهنگ خداباورى بود همان گوهرى که تمام سکنات و حرکات فرد را متوجه مبدا هستى مى نماید.
خدامحورى موجب شد تا بر خلاف دیگر ارتش هاى جهان، رزمندگان اسلام تمام لحظات خود را متوجه خدا نمایند و برخلاف دیگر استراتژى هاى نظامى فتح خاک را نه به عنوان یک هدف

اولیه و اصلى بلکه به عنوان یک هدف ثانویه ببینند و این موضوع در تمام تاریخ بشریت بى نظیر است و نمونه هاى آن را فقط مى توان در مقاومت هایى سراغ داشت که از ایران اسلامى

بهره گرفته اند.مثل مقاومت ۳۳ روزه و حماسه آفرینى هاى رزمندگان فلسطینى.

دیدگاه ها

نظرات 0