کمک های مردمی

مشارکت در کمک های مردمی
جهت پرداخت کمک های نقدی، غیر نقدی و ارائه ایده های فکری و اجرایی برای مشارکت در امور جاری هیات، به مسئولین هیات مراجعه نمایید.
می توانید کمک های خود را

♦️ بانک سپه شعبه #بزرگمهر (کد شعبه ۵۷۹)

♦️ شماره حساب هیات محبان حضرت زهرا علیهاالسلام، رزمندگان اسلام:
۵۷۹-۳۰۰۷۹۲۴/۱۲
♦️ به نام اسماعیل صادقی

♦️شماره کارت:
۵۸۹۲-۱۰۱۰-۷۹۷۰-۴۷۳۶

♦️ شماره شبا:
IR96-0150-0000-0057-9300-7924-12

🔷🔷🔷🔷🔷🔷

♦️ بانک صادرات

♦️ شعبه چهارراه گلزار (کدشعبه ۳۹۴۱)

♦️ شماره حساب هیات محبان حضرت زهرا علیهاالسلام، رزمندگان اسلام:
۱۰۱۹۹۸۸۶۴۰۱

♦️ به نام رضا امینی و اسماعیل صادقی

♦️ شماره کارت
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۸۰۰۲-۶۸۳۵

♦️شماره شبا:
IR18-0190-0000-0010-1998-7000-09

🔷🔷🔷🔷🔷🔷

♦️ بانک رسالت

♦️ شعبه مرکزی اصفهان (کدشعبه ۰۳۳۵۷۶)

♦️ شماره حساب هیات محبان حضرت زهرا علیهاالسلام، رزمندگان اسلام:
۳۵۷۳۰۴۹۵۲۲۲

♦️ به نام رضا امینی و اسماعیل صادقی

♦️شماره شبا:

IR97-0700-0357-0021-3049-5220-02

🔴 @razmande_com

دیدگاه ها